เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช.103/61 ของโรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส้วม สพฐ. 4 ของโรงเรียนบ้านเวียงสอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน