เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นายอดุลย์ จิณะชิต ผอ.โรงเรียนบ้านดอยติ้ว และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเชิงพื้นที่ของโรงเรียนเป้าหมายกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนปีการศึกษา 2564 ที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ณ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน