เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นายรัตน์ จันทโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ นายอดุลย์ จิณะชิต ผอ.โรงเรียนบ้านดอยติ้ว และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเชิงพื้นที่ของโรงเรียนเป้าหมายกลุ่มโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อตรวจเยี่ยมเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนปีการศึกษา 2564 ที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ณ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน