เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ์ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน สพป.น่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเพื่อพัฒนา และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานและเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายกัณตภณ คุ้มสิริ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พระอาจารย์ประสิทธิ ปสิทธิโก และ นายกันจน เตชนันท์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2