เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกจ้างนักการภารโรง ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และ จิตอาสา มีวินัย ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในชุมชน ช่วยเหลือสังคม ได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และรู้จักรักษาความสะอาดรวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้พระครูโสภณปัญญาธร ผอ.โรงเรียนเชตวันวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน