เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการอ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ปราณี ปราบริปู อดีตผู้อำนวยการ สถาบันภาษาไทย สพฐ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทั้งนี้มีผู้ประสานงานโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การพูดอ่านเขียนไทย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ – น่าน ทีมงาน ครู ก และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2