เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด “การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ นายประดิษฐ์ กลาสี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนปัว นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุม ในการนี้มีผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2