การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้าตามประกาศ โรงเรียนศรีสระวงศ์