เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน