เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ตามแนวทาง การประเมิน PA โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับครูที่สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2