เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี (Connext ED) ของโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านบ่อหยวก และโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี