เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในระดับอำเภอทุ่งช้าง (อ.ก.ต.ป.น.) ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านแพะกลาง และโรงเรียนบ้านน้ำลาด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน