เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย พระอาจารย์ประสิทธิ ปสิทธิโก ที่ปรึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในระดับอำเภอบ่อเกลือ (อ.ก.ต.ป.น.) ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงาน ตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านผักเฮือก และโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน