เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก รายนายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านกอกจูน อำภอปัว จังหวัดน่าน และนายเซวง จันฟุ่น ผอ.โรงเรียนบ้านบวกหญ้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในการนี้ มีคณะกรรมการร่วมประเมิน ได้แก่ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสบกอน นางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต