เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการใช้สื่อบัตรคำ และประเมินการอ่านการเขียนบัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบ Google Meet เพื่อแจ้งแนวทางการใช้สื่อบัตรคำ การใช้ไฟล์เสียง และแนวทางการประเมินการอ่านการเขียนบัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2