เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย พระอาจารย์ประสิทธิ ปสิทธิโก ที่ปรึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในระดับอำเภอบ่อเกลือ (อ.ก.ต.ป.น.) ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน และโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน