เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานเปิดการประชุมการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำผลการสังเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป โดยมีคณะกรรมการสังเคราะห์ SAR ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมดังกล่าว และโอกาสนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสังเคราะห์ SAR ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่านเขต 2