เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Dlict) ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในวันที่ 2 ของการอบรม พัฒนาครู ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ให้กับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม และวัดปริยัติธรรมวัดภูเก็ต โดยมี ดร.รักษ์สิริ จิตอารี และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านไร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง เป็นวิทยากรในการอบรม