เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ ในการนี้ทีม ICT Talent ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ สื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับ Platform การเรียนการสอนแบบ Online ให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม และพระปริยัติธรรม วัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2