เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ณโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โดยมี นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ ผอ.โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนการถูกกระทำความรุนแรง และการล่วงละเมิดยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากเรือนจำจังหวัดน่าน,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านและสถานีตำรวจภูธรปัว โดยมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 50 คน