เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำลาด และโรงเรียนเพียงหลวง 7 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของท่านเลขาธิการ กพฐ. ด้านความปลอดภัยมาตรการป้องกัน โรคระบาดติดเชื้อไวรัส COVID-19 ความปลอดภัยอาคารสถานที่ และการอ่านออกเขียนได้ ป.1 – ป.3 รวมถึงด้านหนึ่งกีฬา หนึ่งดนตรี หนึ่งอาชีพเป็นต้น โดยเน้นตามสภาพบริบทพื้นที่ของโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน