เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน 2 เป็นประธานในพิธีจิตอาสาปลูกต้นไม้ในใจคนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อเป็นที่ระลึกอันแสดงถึงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา แสดงพลังความสามัคคี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน สพป.น่าน เขต 2