เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน