เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ผ่านระบบ VDO Conference ในการนี้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายฐาปนพงศ์ อรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนางธีรกานต์ ธนะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 2