เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานและกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล OIT ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2