เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) โดยมีนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนการถูกกระทำความรุนแรง และการล่วงละเมิด ยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากเรือนจำจังหวัดน่าน,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านและสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ โดยมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 50 คน