เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2