เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ได้รับทราบแนวปฏิบัติ เทคนิค วิธีการดำเนินการตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลาง และผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่ ให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ดี ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2