เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในระดับอำเภอเชียงกลาง (อ.ก.ต.ป.น.) ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียน ผาน้ำย้อย และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน