เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 และคณะได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับอำเภอปัว (อ.ก.ต.ป.น.) การดำเนินงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เพื่อให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาอย่างจริงจัง สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัด ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ และโรงเรียนบ้านป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน