เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในระดับอำเภอ (อ.ก.ต.ป.น.) ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งใน ด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ และโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน