เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมารตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ได้พบปะ และสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่คณะครู โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) และโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน