เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งใน ด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน