เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนนำร่องสู่โรงเรียนเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะและสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและมีวิทยากรร่วมอาทิ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคุณณัฐชยา เม็นไธสง นวก.ชำนาญการพิเศษ สพฐ. ผ่านทางระบบโปรแกรม zoom meeting ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้พบปะ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ป่าน่านฯ และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนนำร่องโครงการรักษ์ป่าน่าน ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ รางวัลผลการประกวด best practice โครงการรักษ์ป่าน่านฯ ปีการศึกษา 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯในครั้งนี้ มีวิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสาวกฤติยาขัติยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 และ นายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศก์ สพม.น่าน โดยมีนายกีรติ ซามัชฌิมา ดร.วรรณทีศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2