เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา โดยมีนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนการถูกกระทำความรุนแรง และการล่วงละเมิด ยาเสพติด และพฤติกรรที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากเรือนจำจังหวัดน่าน,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านและสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทองร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2564 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 45 คน