เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และรับนโยบายของ สพป. น่าน เขต 2 ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ในการนี้ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2