เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางชลธิชา อุ่มเสียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้ไปตรวจราชการแนะนำการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวรนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2