เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสบกอน คณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในรอบ 6 เดือนแรก ราย นายประเสริฐ ใชเด็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น เพื่อดำเนินการเตรียมรับการนิเทศติดตามต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน