เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.รร.บ้านสบกอน น.ส.อรุณรัตน์ สุทธหลวง และนางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี รอบ 6 เดือนหลัง ราย นายชาญวิทย์ มหัสพันธ์ ผอ.รร.บ้านหนอง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน