เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางประนอม จินะสาม น.ส.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกลฯ ออกนิเทศ ติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนี้ นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธนะ ครูโรงเรียนบ้านไร่ ตัวแทนโรงเรียนพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ร่วมนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย