เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางบุษณีย์ บึงกา และนางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ มีคณะกรรมการร่วมประเมิน ได้แก่ นายชิต คำชั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร กรรมการและเลขานุการ