เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2