เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการนำสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อรับทราบนโยบาย กรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทำสื่อ 65 พรรษา และการนำไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2