เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการรับใบงาน DLTV ระดับประถมศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 56 โรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ในการนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศึกษาทางไกลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม โดยมีนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2