เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ให้กับคณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2