เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการเปิดอบรมทักษะการคิด Thinking skills ด้วยกิจกรรม BBL โดยจัดการอบรมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 100 โรงเรียน เพื่อพัฒนาเทคนิค การสอนคิด ด้วยกิจกรรม BBL กลุ่มเป้าหมาย คือครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำเทคนิคการสอนคิด พัฒนาเด็กให้เกิดความรู้ และเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เน้นทักษะการคิด Thinking skill ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่นักเรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินระดับชาติ (NT: National Test) โดยมี อาจารย์ฉัตรียา เลิศวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง เป็นวิทยากร ในการนี้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2