เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการดำเนินงานกิจกรรมสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และมีทีม ICT talent สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2