เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสุภาพ รัตนประภา และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนและการปิดเรียน ในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสอบถาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่พบนักเรียนติดเชื้อว่าดำเนินการอย่างไร พบว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรูปแบบ On line และ On hand โดยมีการสอนชดเชยจากที่เปิดเรียนตามปกติ ณ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนไตรประชาวิทยา และ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน