เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน.เขต 2