เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการทดแทน เรื่อง น้ำและอากาศ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ณ โรงเรียนวรนคร (โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2) อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวอลิษา มงคล รอง ผอ.โรงเรียนวรนคร ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีข้าราชการครู ที่มีความรู้ ความชำนาญร่วมเป็นวิทยากร และมีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งโครงการ ดังกล่าวนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ